מדיניות שיווק

רכישת הזיכיון למכירת מוצרי The123 הינה כפופה להסכמתך להיות כפוף להסכם הזכיינות  מולך. סעיפים 1-7 לעיל, אשר יחולו בשינויים המחויבים, וכן ההוראות האמורות להלן, משמשות כהוראות משלימות להסכם הזכיינות, בין השאר בנוגע לאופן שיווק המוצרים. מונחים אשר אינם מוגדרים תחת ההוראות הבאות, תהא משמעותם כאמור בהסכם הזכיינות.

8. בעת ביצוע פעולת שיווק כלשהי לגבי המוצרים, הזכיין לא ישלב, יפיץ, יעביר או יאפשר את זמינותם של קבצי מחשב, טקסטים, גרפיקה, קישורים ו/או כל תוכן אחר אשר (א) מכיל וירוס, סוס טרויאני, תוכנות פרסום ואו כל תוכנה זדונית אחרת; (ב) מאפשר, מקדם או מספק פעילות בלתי חוקית ו/או תוכן בלתי חוקי (לרבות ומבלי להגביל, המפר כל דין ו/או זכויות קנייניות או זכויותיהן של צדדים שלישיים באופן כללי); (ג) מפר כל חוק או תקנה הנוגעים לזכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי ו/או זכות קניינית אחרת; (ד) מהווה, בכל צורה שהיא, מטרד, הטעיה (לרבות ומבלי להגביל, התחזות לאדם או גוף אחר) מרמה, או מהווה תוכן גס, פוגעני, גזעני, מעליב מבחינה אתית, או כל תוכן שקשור להימורים, או שמפלה בין היתר, על בסיס דת, גזע, מין, צבע, גיל, נטייה מינית או נכות; (ה) כולל, במפורש או במשתמע, תוכן מיני ו/או תוכן בלתי ראוי אחר; (ו) שם ללעג, משמיץ ו/או משחיר את שמה של החברה ו/או כל צד שלישי אחר; (ז) משדר ו/או מעביר וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ו/או או נוזקות (Malware) אחרות; ו/או (ח) נחשב כדואר זבל, הודעות שרשרת, הודעות בלתי רצויות או כל מידע אחר מסוג זה (בכל דרך פיזית או מקוונת, כמו פורומים, צ'אטים, רשתות חברתיות, לוחות מודעות וכו').
9. כמו כן, הזכיין מתחייב בפני החברה (א) לנהוג באופן ההולם את מוניטין החברה; (ב) לפעול באופן מקצועי ואדיב כלפי כל אדם ו/או גוף אחר ביחס לעסקיו ו/או לחברה; (ג) להימנע מלהתחייב, להטיל אחריות ו/או להציג מצג בשם החברה או בשם כל גורם אחר (כולל משווק משנה), ללא הסכמתם מראש ובכתב, ובהתאם להוראות מדיניות זו ו/או בהסכם הזכיינות (לרבות ומבלי להגביל, תגובתו לפניות בתקשורת ביחס לחברה, מוצריה או שירותיה); (ד) להימנע מלשלב כל תוכן ו/או התנהגות בלתי חוקיים בפרסומיו; (ה) למלא באופן מלא אחר הוראות ההסכמים להם הוא כפוף מול החברה ו/או הקשור בעסקיו עם החברה, וכן כל הוראה של הדין הרלבנטי; (ו) לקיים את דיני הגנת הפרטיות ו/או את הוראות החברה בקשר לכך. כמו כן, עליו למלא אחר כל דין רלבנטי החל במקום בו מתעתד הזכיין לנהל את עסקיו בקשר למכירת מוצרי החברה, ובכלל.
10. הזכיין אינו רשאי להשתמש בתוכן ו/או חומרים בבעלות החברה המכילים לוגו סימני מסחר ו/או המזוהים עם החברה בכל צורה שהיא (כולל ומבלי להגביל, לשלב את הפרטים האמורים בתכנים של צדדים שלישיים) ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ו/או בהתאם להוראות הסכם הזכיינות. כמו כן, הזכיין מבין כי כל תוכן שנוצר על ידו ביחס לחברה ו/או למוצריה, יהיה בבעלותה הבלעדית של החברה. כמו כן, החברה תהא רשאית, מפעם לפעם, לקבוע הוראות נוספות ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת בקשר לכללי ואופן הפרסום אשר ייערך על ידי הזכיין ו/או המשווקים המורשים.
11. הזכיין רשאי להשתמש בדף אינטרנט אישי או ברשת חברתית (כגון פייסבוק, טוויטר, LinkedIn וכו'), ובלבד שכל פעילויות השיווק דרך אמצעי תקשורת אלו יהיו בכפוף להוראות מדיניות זו, לדין, להוראות השימוש באותו אמצעי תקשורת וכן לא יפרו כל חקיקה ו/או קודים אתיים סבירים ומקובלים אחרים.
12. הזכיין אינו רשאי לרשום את שמותיהם המסחריים של החברה, סימני המסחר שלה ו/או כל נכס דומה (לרבות אך מבלי להגביל, שמות הדומיין (Domain), הדומים לשמות כאמור).
13. חל על הזכיין איסור מוחלט לחשוף, למסור או להעביר בכל דרך אחרת צ'קים, דוחות כספיים או העתקים מהם וכן אסור לחשוף, למסור (כולל להעביר בפקס, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת) את המידע כאמור לכל גורם שהוא, אלא אם נדרש לכך לפי חוק.
14. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה ו/או כל מגבלה בעניין התנהגות האסורה על פי נהלי החברה, הזכיין אינו רשאי להסתיר את מעשיו בדמות מחקר, סקר או כל מצג מטעה אחר (כולל התחזות לאדם ו/או גוף אחר כלשהו).
15. הזכיין לא יציע לאף חבר ו/או לקוח פוטנציאלי כל תמריץ, בונוס ו/או כל תמורה אחרת (בין אם במזומן, בשווה ערך או בדרך אחרת) עבור רכישת מוצרי החברה או השתתפות בתכנית. כמו כן, הזכיין לא יפעל במטרה לרשום אדם שאינו קיים, ולא יעשה שימוש בכרטיס אשראי (או כל שיטת תשלום אחרת) בשמו של לקוח פוטנציאלי בחוסר תום לב.גיוס משווקי משנה ותפקידם. הזכיין יהא רשאי לגייס משווקי משנה בהתאם להוראות הסכם הזכיינות ומדיניות זו. ככל שיידרש, משווקי המשנה יקימו חשבון נפרד הכפוף לחשבון הזכיין, ברישומי החברה ובהתאם להוראותיה. באחריותו של המשווק לוודא כי משווקי המשנה יהיו בעלי היכולות המתאימות לביצוע מלוא התחייבויותיהם בקשר למכירת מוצרי החברה ו/או כל התחייבות אחרת החלה על הזכיין, ואשר תחול בשינויים המחויבים כלפי משווקי המשנה. הזכיין ומשווק המשנה הרלבנטי, יהיו אחראים כלפי החברה ו/או מי מטעמה, כלפי כל נזק, דרישה ו/או טענה אשר תעלה נגדה. לחברה תהא הזכות הבלעדית לאשר ו/או להפסיק התקשרותו של הזכיין עם כל משווק משנה במידה ולפי שיקול דעתה הוא הפר את אילו מן החובות החלות עליו (לפי כל דין ו/או הסכם). משווקי המשנה ירכשו את מוצרי החברה באמצעות חשבונות שיפתחו באתר החברה, ותנאי התשלום שייקבעו על ידי החברה. כל סיום של החברות בתכנית, תגרום לביטול רשת המשווקים הנוספים של אותו זכיין.
16. הזכיין יהא מחויב להציג בפני לקוחותיו את הגבלת אחריותה של החברה, במסגרת מכירת מוצריה. כמו כן, מתחייב הזכיין לפעול בהתאם להוראות כל דין, ולא לתת כל מצג שאיננו נכון, מדויק ו/או סותר לגבי טיב מוצרי החברה. כך למשל, מתחייב הזכיין להציג במקום ברור וגלוי את הנוסח הבא, או כל נוסח הדומה לו מהותית:

הנך מבין כי המוצר ו/או השירות שרכשת איננו משמש כתחליף לכל טיפול רפואי (כולל תרופתי) ואין לראות ברכישת מוצר ו/או שירות זה כמתן התחייבות מטעם [שם הזכיין] ו/או חברת נ.ל.ס דיאט בע"מ כי אכן ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך ו/או כל תוצאה אחרת. השימוש במוצר ו/או בשירות הינו על אחריותך בלבד, מבלי ש-[שם הזכיין] ו/או החברה ביצעו כל בדיקה לגבי תאימותו עבורך ו/או מצבך הרפואי (כולל בדיקת רכיבי המוצר, כפי שמופיעים על אריזתו). הנך נדרש להיוועץ בגורם מוסמך (כגון רופא בעל מומחיות מתאימה), טרם צריכת המוצר. בכפוף להוראות הדין, לא תתאפשר כל החזרה של מוצר (אלא אם יוכח ל-[שם הזכיין] כי נגרם פגם לאריזת המוצר ו/או כי תאריך תפוגתו אינו עומד בסטנדרטים המקובלים בשוק.

החברה ו/או [שם הזכיין] אינן מעניקות כל מצג ו/או אחריות לגבי טיב המוצר, שימושו ו/או תוצאותיו. כל התנאים, המצגים, והאחריות שצוינו במפורש או במשתמע, כולל, מבלי תאימות למטרה מסוימת, תאימות לדרישות רגולטוריות כלשהן או הנובעת מניהול עסקים, שימוש או עיסוק מסחרי הינם מוחרגים בזאת למידה המותרת בדין. אין לראות ב-[שם הזכיין] ו/או בחברה, בכל מקרה שהוא, כאחראיות כלפי כלפיך בגין כל נזק, בין אם באופן תוצאתי, עקיף, מיוחד, עונשי, משני או כל נזק ו/או הפרעה אחר/ת (כולל אובדן רווחים) הנובעים מן המוצר שרכשת ו/או הקשורים בו, בכל צורה בה נגרמו הנזקים האמורים (כולל פציעות ו/או נזק רפואי אחר – ולרבות מוות), ללא קשר לאופן גרימתם ולבסיס המשפטי הרלבנטי (כגון דיני הנזיקין, החוזים, אחריות מוצר וכו') הנובעים מהשימוש (או חוסר האפשרות לעשות שימוש) במוצר האמור, גם אם [שם הזכיין] ו/או החברה היו מודעות לאפשרות גרימתם של נזקים אלו. אחריותן הכוללת והמצטברת של [שם הזכיין] והחברה יחדיו, בגין נזק ישיר ומוכח בהתאם להסכם זה, בין אם נזק חוזי, נזיקי (לרבות רשלנות) או כל נזק אחר, לא יעלו בשום מקרה על הסכומים ששולמו בפועל בקשר לרכישת המוצר. האמור לעיל יחול בשינויים המחוייבים כלפי כל שירות אשר נרכש באמצעות [שם הזכיין] ו/או החברה.

מובהר בזאת כי אין באמור בהצבת נוסח זה ו/או כל נוסח אחר על ידי הזכיין ו/או מי מטעמו כדי לגרוע מחובותיו כלפי החברה (בין השאר בקשר להגבלת אחריותה, דרישות אחרות, שיפוי לטובתה, וכו'). הזכיין יהא מחויב בנוסף, להציג באופן ברור את תקנון רכישת המוצרים ו/או הסכם השימוש ומתן הרישיון (בקשר למכירת מוצרי מילוקן) של החברה בפני לקוחותיו הפוטנציאלים, וכן להיות כפוף ומחויב למדיניות הפרטיות של החברה .