תקנון רכישה באתר

תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין חברת נ.ל.ס דיאט בע"מ ח.פ. 514772417 (להלן: "החברה") באמצעות אתר האינטרנט www.the123.co.il של החברה לבין לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

1.הגדרות

בתנאים המפורטים להלן תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

"מנהל האתר"- בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מפעלי האתר.

"משתמש/צרכן/מזמין": לקוחות החברה (לרבות זכייניה ומשווקיה) , מבקר באתר

"החברה": נ.ל.ס דיאט בע"מ ח.פ. 514772417 מפתחת ומוכרת התוכנית The123lifestyle

2.כללי

2.1. אני מודים לך (להלן – "הגולש/המזמין") על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.2. במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך

מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה (להלן: "הגולש /משתמש/המזמין").

2.3. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמין. אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.

2.4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן- "תנאי השימוש" (ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

2.5. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.6. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטיים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה

לרכוש באתר.

2.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר.

3.הזמנת מוצרים באתר

3.1. רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.

3.2. החברה מודיעה מראש כי לעיתים חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי, ובמקרה שכזה הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית להציג מוצרים חליפיים (בעלי מהות דומה) ולהציעם ללקוח חלף המוצרים אשר רכש.

3.3. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.

3.4. כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת החברה/האתר.

3.5. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.6. רכישת מוצרים מסוימים באתר מותנת בחתימת המזמין על שאלון בריאות המופיע באתר, ואישורו על ידי הצוות הרפואי המקצועי בחברה . שאלון בריאות שנדחה או שלא מולא כלל על ידי הלקוח – הזמנתו תסורב.

3.7. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI . על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לאפשר תשלום באמצעות המחאות, ואף תהא רשאית לדרוש עמלות טיפול בקשר לאופן תשלום זה ו/או לדרוש כל מידע נוסף בקשר למזמין על מנת לאפשר אופן רכישה שכזה. באחריות המזמין לוודא את תקינותה של ההמחאה, וכן לוודא כי התקבלה בידי החברה בקשר להזמנה שביצע המזמין. החברה לא תהא אחראית לגבי אובדן המחאות שלא הגיעו ליעדן ו/או המחאות שהועברו ללא התייחסות ברורה לגבי מס' הזמנה (או כל פרט מזהה אחר שיידרש על ידי החברה).

4.משלוח המוצר לבית הלקוח

4.1. מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי החברה מעת לעת ומוצגים באתר במעמד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

4.2. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת מראש שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יושאר בסמוך לדלת

הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות במקרה זה על המצאות המוצרים באריזות, לטריות, ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד, החברה לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.

4.3. במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה אינה מבטיחה כי המוצרים יגעו למזמין, והחברה לא תזכה את המזמין בעלות המוצרים והמשלוח.

4.4. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מסירת פרטים שגויים שנמסרו יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בגובה של 10% מגובה עלות ההזמנה ולא פחות מ- 100₪.

4.5. זמן האספקה המשוער הינו עד 7 ימי עבודה ואינו כולל שישי, שבת ערבי חג וחגי ישראל (להלן: "ימי העבודה").

4.6. על אף האמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלפי הלקוח (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים (כגון ספקים, קבלני משנה וכו') (יחדיו: "אירוע כוח עליון"). החברה תעשה מאמצים למסור הודעה ללקוח המושפע ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן.

5.אישור הזמנה

לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל המזמין הודעה בדואר אלקטרוני על אישור קבלת ההזמנה וחשבונית מס.

6.אספקת מוצרים

6.1. למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש עם החברה, זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת החברה.

6.2. אספקת המוצר למזמין תגיע באריזה סגורה לאחר שעברה ביקורת מוקדמות לגבי תכולתה והתאמתה להזמנה.

6.3. במקרה בו מזמין יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום עליו להודיע באופן מידי לחברה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.

6.4. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר כתקין ובהתאם להזמנה.

7.החזרת מוצרים וביטול עסקה ע"י המזמין/לקוח

7.1.על פי הקבוע בחוק תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010, בשל אופיים של מוצרי מזון ותוספי תזונה לא ניתן לבטל עסקה מכל סיבה שהיא גם בגין מוצרים סגורים שלא נעשה בהם כל שימוש. מוצרים אלו שיצאו מחזקת החברה אינם ניתנים להחזרה. מוצרי טיפוח וקוסמטיקה ניתן לבטל  תוך 30 ימים מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית ,לא נפתחו כלל ולא נעשה בהם כל שימוש.

7.2. במקרה של ביטול כאמור לעיל, עלות המשלוח לא תוחזר בכל מקרה (בכפוף לדין).

7.3. במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח, עמלת חברת האשראי ודמי טיפול בסך 5% מעלות המוצר.

7.4. ניתן להחזיר מוצרים  באמצעות שליח או במסירה פיזית  במשרדי החברה בלבד

8.ביטול עסקה ע"י החברה/האתר

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 7.4, החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

8.1. במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת;

8.2. לקוח שאינו עומד בתנאי האתר;

8.3. מזמין אשר חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימה, ולא פרע את החוב למרות שחלף המועד לתשלומו;

8.4. לקוח אשר החברה זיהתה כי אינו לקוח פרטי עפ"י שיקול דעתה, אלא אם אישרה אחרת בכתב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;

8.5. מזמין אשר לא חתם על הצהרת בריאות;

8.6. .בכל מקרה בו האתר/החברה לא יאשרו עסקה עם לקוח/מזמין מסוים.

9.התחייבות הגולש/המזמין/הלקוח

המזמין מתחייב להודיע לחברה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י החברה מתחייב המזמין לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון החברה/האתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

10.כתב ויתור

המזמין מצהיר בחתימתו על ההזמנה כי במידע או במוצרים של חברת נ.ל.ס דיאט בע"מ אשר מוצעים למכירה אין כל כוונה לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי, אין במידע המפורסם באתר כדי לתת עצה רפואית כלשהיא. אין בתוכן זה המפורסם באתר לאשר כי המוצר או השימוש במוצרים בטוח בשביל המזמין. יתרה מזו, לפני כל שימוש במוצרי החברה על המזמין ו/או המשתמש במוצרים לבדוק את המידע לגבי המוצר, לרבות הוראות השימוש בו ו/או רכיביו, בין השאר בנוגע למינונים, לאזהרות, לאמצעי זהירות ולהשפעות הדדיות בין המוצרים האחרים. לפני כל שימוש במוצרי החברה באתר יש להיוועץ ברופא מוסמך. הוראות השימוש במוצר אינם תחליף לייעוץ רפואי. אך ורק ייעוץ רופא מוסמך יכול להעריך נכונה את הגורמים האישיים של משתמש ויכול להעריכם נכונה.

11.אחריות אישית

11.1. ידוע לך שכל המידע שתקבל במייל ו/או דרך האתר ו/או בכל דרך אחרת הנם בגדר הכוונה והמלצה בלבד ועל אחריותך האישית בלבד. בזאת הנך משחרר את האתר, החברה ו/או מי מטעמם מכל אחריות ישירה או עקיפה עכשווית או עתידית לנזק מכל סוג שהוא, כלכלי או/ו בריאותי שעלול להיגרם לי בעקבות שימוש במוצרי החברה. כמו כן, הנך מתחייב שלא למכור, להעביר ו/או לאפשר שימוש במוצרי החברה בכל אופן אחר, לכל גורם מלבדך וכי שימושך במוצרי החברה יהא בהתאם להוראותיה.

11.2. בחתימתך על הצהרת הבריאות ו/או בביצוע ההזמנה אתה מסכים שהחברה לא נושאת באחריות עבור כל מידע שנלקח מהאתר וכי מידע זה אינו משמש בתור עצה רפואית. עצה רפואית בנוגע למצבך הבריאותי יש לקבל רק מרופא מוסמך לפני כל שימוש במוצרי החברה.

11.3. כאשר אתה שולח לנו אי מייל ו/או יוצר איתנו קשר בכל אמצעי אתה מכיר בכך שנציגי השירות שלנו הם לא רופאים. ואין הם מורשים או יכולים לתת עצה רפואית. אתה מתחייב לא להעביר שום מידע שניתן לך בתור מידע רפואי, מידע בנוגע לבריאות או כל דבר אחר.

11.4. כל מידע שהינך מעביר אלינו בכל דרך כלשהיא, אלא אם נחשב למידע אישי לפי סעיף 12, ייחשב כמידע שאיננו סודי. החברה לא תהא אחראית על אופן העברתו ו/או שמירתו והשימוש במידע זה, אך לא תפעל להעבירו לצדדים שלישיים למטרות פרסומיות ללא אישורך.

11.5. כל נזק שייגרם למשתמש באתר ו/או לכל צד אחר כתוצאה מפגיעה של תוכנות "וירוס" ו/או נוזקות אחרות, יהא אך ורק באחריות המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המשתמש לוודא הינו עושה שימוש באמצעי הגנה נהוגים (כגון אנטי-וירוס, חומת אש וכו').

11.6. הנך מבין כי המוצר ו/או השירות שרכשת איננו משמש כתחליף לכל טיפול רפואי (כולל תרופתי) ואין לראות ברכישת מוצר ו/או שירות זה כמתן התחייבות מטעם החברה כי אכן ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך ו/או כל תוצאה אחרת. השימוש במוצר ו/או בשירות הינו על אחריותך בלבד, מבלי שהחברה ביצעה כל בדיקה לגבי תאימותו עבורך ו/או מצבך הרפואי (כולל בדיקת רכיבי המוצר, כפי שמופיעים על אריזתו). הנך נדרש להיוועץ בגורם מוסמך (כגון רופא בעל מומחיות מתאימה), טרם צריכת המוצר. בכפוף להוראות הדין ולתקנון זה, לא תתאפשר כל החזרה של מוצר, אלא אם יוכח לחברה כי נגרם פגם לאריזת המוצר ו/או כי תאריך תפוגתו אינו עומד בסטנדרטים המקובלים בשוק.

11.7. החברה אינה מעניקה כל מצג ו/או אחריות לגבי טיב המוצר, שימושו ו/או תוצאותיו. כל התנאים, המצגים, והאחריות שצוינו במפורש או במשתמע, כולל, מבלי תאימות למטרה מסוימת, תאימות לדרישות רגולטוריות כלשהן או הנובעת מניהול עסקים, שימוש או עיסוק מסחרי הינם מוחרגים בזאת למידה המותרת בדין. אין לראות בחברה, בכל מקרה שהוא, כאחראית כלפי כלפיך בגין כל נזק, בין אם באופן תוצאתי, עקיף, מיוחד, עונשי, משני או כל נזק ו/או הפרעה אחר/ת (כולל אובדן רווחים) הנובעים מן המוצר שרכשת ו/או הקשורים בו, בכל צורה בה נגרמו הנזקים האמורים (כולל פציעות ו/או נזק רפואי אחר – ולרבות מוות), ללא קשר לאופן גרימתם ולבסיס המשפטי הרלבנטי (כגון דיני הנזיקין, החוזים, אחריות מוצר וכו') הנובעים מהשימוש (או חוסר האפשרות לעשות שימוש) במוצר האמור, גם אם החברה הייתה מודעת לאפשרות גרימתם של נזקים אלו. אחריותה הכוללת והמצטברת של החברה בגין נזק ישיר ומוכח בהתאם להסכם זה, בין אם נזק חוזי, נזיקי (לרבות רשלנות) או כל נזק אחר, לא תעלה בשום מקרה על הסכומים ששולמו בפועל בקשר לרכישת המוצר. האמור לעיל יחול בשינויים המחוייבים כלפי כל שירות אשר נרכש במסגרת תקנון זה.

12.מדיניות פרטיות

12.1. החברה רגישה לנושאי הפרטיות העולים עקב השימוש באינטרנט והיא מחויבת להגן על פרטיות חבריה. בעת יצירת החשבון לקוח לצורך רכישת מוצרי החברה, תתבקש לספק מידע מסוים הדרוש לחברה ("המידע"). אינך מחויב לספק לחברה את המידע כאמור ו/או לכל אדם אחר באם אינך מעוניין בשיתוף אותו מידע. עם זאת, מסירת מידע מסוים הינה הכרחית על מנת לפתוח את החשבון. כמו כן, החברה תהא רשאית לאסוף מידע בקשר לגלישתך באתר ו/או באמצעות המידע אשר יימסר על ידך באופן פעיל, בין השאר באמצעות קבצי Cookies אשר יועתקו למחשב ממנו מתבצעת הגלישה, ניטור כתובת IP (או פרוטוקול תקשורת אחר) והעברת Pings.

12.2. החברה לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה שלך (מידע פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה, מקום מגורים, וכו') ("המידע האישי"), בלי לקבלת את הסכמתך האקטיבית מראש של (Opt-In), אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי על בטחונו של כל אדם אחר ו/או גורם אחר; ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל. עם זאת, החברה עשויה לספק את המידע האישי שלך לחברות בנות, לצדדים קשורים ו/או שותפיה וכן לעסקים ו/או לגורמים מהימנים אחרים לצורך עיבוד המידע האישי בשם החברה ("מקבלי המידע") ו/או לצרכי סליקה (כולל חיוב בקשר לאמצעי תשלום מקוונים כגון PayPal – ככל שתאפשר החברה שימוש בערוץ זה). גילוי המידע האישי על ידי החברה למקבלי המידע יהא כפוף לכך שמקבלי המידע יידרשו למלא אחר הוראות סעיף זה ו/או כל אמצעי סודיות ו/או אבטחה אחר.

12.3. החברה רואה חשיבות רבה לכך שהמזמין יבין את זכויות הפרטיות להן זכאי. לשאלות נוספות, שאילתות ו/או תלונות שעלולות להתעורר ביחס לענייני פרטיות הקשורים לפלטפורמה, לתכנית ו/או לכל מידע פרטי אחר, אנא צור קשר עמנו.

13.שונות

13.1. האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

13.2. אין לראות בייעוץ, בהכוונה או/ו הבטחה כל שהיא מצד האתר להצלחה מלאה או חלקית עכשווית או/ו עתידית במשימות או/ו במטרות שלשמם הסכמתי לתנאי השימוש , לרבות הפחתת או הוספת משקל / שומן / שריר, ו/או כל תוצאה אחרת. כמו כן, ככל שהמזמים בחר להזמין ולעשות שימוש במגוון הסדנאות והכלים לשיפור עצמי המציעה החברה, המזמין מבין כי השימוש בכלים אלו נעשה על אחריותו בלבד (ובאחריותו לוודא כי ההסמכות של המרצים באותם סדנאות, הינן לשביעות רצונו). החברה איננה מתחייבת כי התוצאות המוצגות (במפורש או במשתמע) על ידי החברה בקשר לכלים וסדנאות אלו הינן מדויקות, מלאות ו/או כי המזמין יוכל להגיע לאותן תוצאות ו/או תוצאות כלשהן בכלל. יש לראות את כל המידע והפרטים המוצגים בקשר לכך כמידע כללי ואינו מחייב בלבד, המסופק למזמין לצרכי התרשמות בלבד. הצלחת המזמין במטרותיו האישיות תלויה אך ורק בו וביכולותיו, והשימוש בכלים אלו אינו מתאים לכל אחד (ואין בהכרח שיביא לתוצאה אחידה). מבלי לגרוע מהוראות אחרות בדבר הגבלת אחריותה של החברה, לא תהא היא אחראית בקשר לכל דרישה ו/או תביעה הנובעות מהשימוש ו/או השתתפותו של המזמין בסדנאותיה ו/או השימוש בכלים אותה היא מציעה.

13.3. הנני מתחייב לא לעשות שימוש בחומר מאתר זה בשום צורה, לרבות להעתיק, לפרסם, להעביר לצד שלישי בתשלום או שלא בתשלום.

13.4. פרסומות למוצרים או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

13.5. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

13.6. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

13.7. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

13.8. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

13.9. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

רכישה מהנה!

  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   123ma10 Get 10% off 10% הנחת מנהל
   123ma15 Get 15% off 15% הנחת מנהל
   123ma5 Get 5% off 5% הנחת מנהל
   123ma7 Get 7% off 7% הנחת מנהל
   Unavailable Coupons
   123kalfi2024 Get 10% off 10% הנחה יום הבחירות | 2024
   alfi Get 20% off
   purim24 Get 10% off מבצע פורים 2024 | 10% הנחה על כלל המוצרים
   פסח 15 Get 15% off 15% הנחה על כלל המוצרים
   דילוג לתוכן